» فرم های نظرسنجی » سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی

سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی

سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی
1- از اطلاع رسانی نسبت به سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی رضایت دارم.

*
2- زمان انتظار برای دریافت سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی مناسب است.

*
3-از فرایند درخواست سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی به¬صورت حضوری رضایت دارم.

*
4- از فرآیند درخواست سرویس سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی به¬صورت الکترونیکی رضایت داریم.

*
5- از خدمات پشتیبانی سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی TDMرضایت دارم.

*
6-از تعرفه سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی رضایت دارم.

*
7-از کیفیت سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی رضایت دارم.

*
8-از ظرفیت های تخصیص یافته (64 kbps تا( 512kbps به سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی رضایت دارم.

*