» فرم های نظرسنجی » ارائه خدمات جانبی

ارائه خدمات جانبی

ارائه خدمات جانبی
1- از اطلاع رسانی نسبت به خدمات جانبی رضایت دارم.

*
2-زمان انتظار برای دریافت خدمات جانبی مناسب است.

*
3-از فرایند درخواست خدمات جانبی به¬صورت حضوری رضایت دارم

*
4-از فرآیند ارائه خدمات جانبی به¬صورت الکترونیکی رضایت داریم.

*
5- از تعرفه مربوط به اجاره دکل رضایت دارم.

*
6- از تعرفه مربوط به اجاره جاده اختصاصی رضایت دارم.

*
7- از تعرفه مربوط به اجاره برق رضایت دارم.

*
8-نصب تجهیزات در مکان¬های مناسبی از مراکز یا ایستگاه¬ها انجام می¬شود.

*