» فرم های نظرسنجی » تأمین و توزیع پهنای باند

تأمین و توزیع پهنای باند (اینترنت، اینترانت و MPLS وPeering)

تأمین و توزیع پهنای باند
1- از اطلاع رسانی نسبت به سرویس تامین و توزیع پهنای باند رضایت دارم.

*
2-زمان انتظار برای دریافت سرویس تامین و توزیع پهنای باند یا محصولات مناسب است.

*
3-از فرآیند درخواست سرویس تامین و توزیع پهنای باند به صورت حضوری رضایت دارم.

*
4-از فرآیند درخواست سرویس تامین و توزیع پهنای باند به¬صورت الکترونیکی رضایت داریم.

*
5-از خدمات پشتیبانی سرویس تامین و توزیع پهنای باند رضایت دارم.

*
6- از تعرفه سرویس تامین و توزیع پهنای باند رضایت دارم.

*
7- از کیفیت سرویس تامین و توزیع پهنای باند رضایت دارم.

*