» فرم های نظرسنجی » ارائه سرویس ابر TDM

ارائه سرویس ابر TDM

ارائه سرویس ابر TDM
1-از اطلاع رسانی نسبت به سرویس ابر TDMرضایت دارم.

*
2-زمان انتظار برای دریافت سرویس ابر TDMمناسب است.

*
3-از فرایند درخواست سرویس ابر TDM به¬صورت حضوری رضایت دارم.

*
4-از فرآیند درخواست سرویس سرویس ابر TDM به¬صورت الکترونیکی رضایت داریم.

*
5-از خدمات پشتیبانی سرویس ابر TDMرضایت دارم.

*
6- از تعرفه سرویس ابر TDMرضایت دارم.
*
7- از کیفیت سرویس ابر TDMرضایت دارم.
*