مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات

1- آخرین روزنامه رسمی  که شامل نام صاحبان امضا مجاز که دوسال از زمان انتشار آن نگذشته باشد
 
2-  اساسنامه
 
3- پروانه فعالیت
 
4- تکمیل فرم پولشویی
 
5-تصویر کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضا
 
6-معرفی یک نماینده با ذکر شماره تلفن جهت هماهنگی ها لازم