سوالات

 

 1- تعرفه، نحوه محاسبه و مراکز ارائه امکانات به چه صورت می باشد؟

تعرفه، نحوه محاسبه و مراکز کلیه امکانات بر اساسمصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می باشد.

 

2- مبلغ وجه التضمین امکانات چه مقدار است؟

مبلغ وجه التضمین تمامی امکانات معادل دو دوره صورتحساب می باشد.

           3-  چه شرکتهایی اجازه دریافت سرویس پهنای باند را دارند؟

 شرکتهایی که دارای پروانه فعالیت مرتبط از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشند.

 

            4- زمان درخواست سرویس تا دریافت آن چه مدت طول می کشد؟

بدلیل اینکه بخشی از فرآیند واگذارب امکانات مذکور بر عهده مشتری و بخشی دیگر بر عهده مراجع نظارتی می باشد، لذا زمان تحویل از یک ماه تا سه ماه متغیر می باشد.

          5- صورتحساب های پهنای باند هر چند ماه یکبار صادر می گردد؟

صورتحسابهای پهنای باند بصورت یکماهه می باشد.

6-شرایط واگذاری فضا چگونه می باشد؟

فضا صرفاً بصورت Collocation قابل ارائه می باشد.

 

           7- صورتحسابهای فضا،دکل، برق و جاده چند ماهه است؟

صورتحسابهای این سرویس بصورت دو ماهه صادر می گردد.

            8- آیا لینکهای دریافتی دارای پروتکشن می باشد؟

در صورت نیاز پروتکشن بر اساس تقاضای مشتری ارائه گردیده و دارای هزینه مجزا می باشد.

 

 

              9- در چه مراکزی امکان دریافت لینک می باشد؟

در مراکزی که دارای تجهیزات انتقال زیرساخت می باشند، امکان واگذاری لینک وجود دارد.

      10 -حداقل ظرفیت درخواستی لینک چه میزان می باشد؟ 

 حداقل ظرفیت واگذاری لینک بر اساس تعرفه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات معادل 2Mb(E1) باشد.

       11-شرایط دریافت VPN به چه صورت می باشد؟

مشتریان می بایست در سامانه VPN.ir ثبت نام نمایند.

    12-صورتحساب VPN چند ماهه می باشد؟

صورتحسابهای این سرویس بصورت دو ماهه صادر می گردد.