پهنای باند

 

استفاده ازپهنای باند اینترنت

 

  استفاده از پهنای باند ابر انتقال

 

استفاده از  پهنای باند داده داخلی

 

استفاده از شبکه اختصاصی مجازی

 

استفاده از  پهنای باند  IXP   داخلی

 

استفاده از لینک نقطه به نقطه اختصاصی داخلی

 

استفاده از لینک نقطه به نقطه اختصاصی بین الملل

 

استفاده از  کانال پایه اختصاصی داخلی

 

ترانزیت ظرفیت بین الملل

 

استفاده از  پهنای باند  MPLS  بین الملل

 

ترانزیتIP  بین الملل

 

VSAT استفاده از ارتباط ماهواره ای

 

استفاده از  ترانسپوندر ماهواره ای