خدمات مکالمه

 

اتصال به ابر سوئیچ بین الملل صادره - VOIP

 
اتصال به ابر سوئیچ  بین الملل صادره - OXO
 
 
اتصال به ابر سوئیچ  بین الملل صادره - OO

 

اتصال به ابر سوئیچ  بین الملل وارده

 

اتصال به ابر سوئیچ  بین شهری
 
 
استفاده از  خط تلکس وارده

 

استفاده از خط تلکس صادره

 

استفاده از شبکه هوشمند سراسری (IN)

 

استفاده از  لینک کدهای خدماتی