• شرح مختصر
  • ارائه لینک ارتباطی و راهیابی کدهای مجاز جهت ارتباطات صوت با ظرفیت‌های مختلف که از یک نقطه دورن یک استان(SC/PC و یا اپراتورهای داخل کشور) شروع و به SC/PC و یا سایر اپراتورها در استان دیگر متصل می‌گردد.
  • شرح کامل
  • این خدمت از طریق مراکز سوئیچ (SC/PC) درمحدوده استان در هشت ناحیه مخابراتی کشور ارائه می‌گردد. اپراتورهای مخابراتی اعم از ثابت و سیار می‌تواند با اتصال به نزدیکترین مرکز SC یا PC ترافیک بین‌شهری مشترکین را به سایر مراکز SC و PC کشور منتقل نمایند.
    پیش کد دسترسی به این شبکه برای مشترکین (0) بوده و مسیر‌یابی مکالمات بر‌اساس کد استان مقصد انجام می‌شود.
  • الزامات ارائه خدمت
  • به دارندگان پروانه مجاز در حوزه ارتباطات ثابت و همراه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه می‌گردد.
  • نقاط جغرافیایی ارائه خدمت
  • مراکز SC/PC کشور

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۴۵
شناسنامه خدمات

نام خدمت: اتصال به ابر سوئیچ بین شهری

شناسه خدمت:13062489104

شرح خدمت: اریه لینک ارتباطی و راهیابی کدهای مجاز جهت ارتباطات صوت با ظرفیت‌های مختلف که از یک نقطه درون یک استان (SC/PC و یا اپراتورهای داخل کشور) شروع و به SC/PC و یا سایر اپراتورها دراستان دیگر متصل می‌گردد.

مدارک مورد نیاز:ارائه پروانه فعالیت مرتبط از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی، تکمیل فرم پولشویی، ارائه درخواست همراه با تکمیل فرم های مربوط درسامانه CRM

نحوه دسترسی:سایت شرکت ارتباطات زیرساخت، میزخدمت اداره کل بازاریابی و امورتجاری

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B): دارد

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G): دارد

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: حدود یک ماه

ساعات ارایه خدمت:ساعات اداری(از 8 لغایت 16:15)

تعداد بار مراجعه حضوری: دو یا سه بار

هزینه ارایه خدمت (ریال):  به بخش تعرفه در شرح خدمت مراجعه گردد.


نحوه دسترسی به خدمت(درخواست خدمت)

اینترنتی:

پست الکترونیک:

تلفن گویا یا مرکز تماس:

پیام کوتاه:

دفاتر ارایه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات: مراجعه به میز خدمت اداره کل بازاریابی و امور تجاری


تاریخ بروزرسانی : ۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۳۶


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۴۵

فرم نظرسنجی خدمت

نظر سنجی میزان رضایت از اطلاع رسانی خدمت
1-میزان رضایت از تعاریف ارائه شده

*
2-میزان اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

*
3- میزان اطلاع رسانی شناسنامه خدمت

*
4-نحوه اطلاع رسانی در خصوص فرآیند ارائه خدمت

*