» راهنمای خدمات شرکت

راهنمای دریافت خدمات

((قابل توجه مشتریان دریافت خدمات))

 

چنانچه از مشتریان شرکت ارتباطات زیر ساخت بوده و قبلاً خدمات دریافت نموده اید فایل راهنمای ثبت درخواست مشتریان را دریافت کرده و پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور( که قبلاً دریافت نموده اید ) مطابق با راهنما درخواست خدمات فرمایید.

راهنمای ثبت درخواست مشتریان 

 

چنانچه از مشتریان شرکت ارتباطات زیر ساخت نبوده و قبلاً خدمات دریافت ننموده اید فایل راهنمای ثبت نام متقاضیان دریافت خدمات را دانلود نموده و مطابق با راهنما، ثبت نام و درخواست خدمات فرمایید.

راهنمای ثبت نام متقاضیان دریافت خدمات 

   

راهنمای تنظیمات pop-up مرورگرها جهت دریافت فرم استفاده از امکانات از سامانه CRM

راهنمای کاربر درسامانه CRM

راهنمای کاربر جهت جمع آوری خدمات در سامانه CRM

راهنمای مشترک جهت جمع آوری خدمات در سامانه CRM